tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A cum dripping cock.
Suck the end of my snotty fuck stick!
viết bởi Ikhabod Pain 30 Tháng mười, 2004