tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

Snowboard, Skateboard, Rollerblading etc chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?