tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A boy that likes to give pups!
Oh that Soban gave me a good pup!
viết bởi 123,. 24 Tháng một, 2013