tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Very good looking; sexy.
Emily: Tim, put your shirt back on.
Tim: No, you know you like my soicy abs!
viết bởi jimmyeatworld2pointoh 29 Tháng năm, 2010