tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The Screaming beautiful joy of spending a night with DutchessSonja (on chatango). She Likes to bite nip and kill.
Dude, I totally got Sonjaed!!!!
viết bởi theawesomemuffin123 26 Tháng tư, 2010