tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
See "Sweat".
That girl totally Sovaths you.
viết bởi SweatIsThePKing 18 Tháng hai, 2010