tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The phrase that replaces "party on" at Michigan State University
Did you see that game? Yeah dude, Sparty on!
viết bởi Rohn Joberts 17 Tháng tư, 2004