tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
1. Often used by homosexual people as an outburst.
e.g. "I'm totally having a Spazzamatazz right now"
viết bởi Munki 23 Tháng hai, 2005