tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Someone who has such violent mood swings/tantrums they seem almost either obsessive compulsive or epileptic.
viết bởi Dertt 09 Tháng mười, 2003