tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Some Fucked up ass teeth.
Alicia Daigle has Spider Teeth
viết bởi Amelia Wakefield 01 Tháng chín, 2004