tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
The person who made this word is dumb.
Spiff of a Spam is dumb.
viết bởi anus fie pace whole 27 Tháng ba, 2003
 
2.
When You're in a rutt and you can't get out of it.
I don't know what to do, I'm in a spiff of a spam.
viết bởi Julia Gulia 27 Tháng ba, 2003