tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Harry Styles favorite things. (FUN BAGS)
Louis: WOAH! look at those nice fun bags
Harry: SPIFFING MAMMARIES!
viết bởi Niall Horan 25 Tháng một, 2012