tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To roll a splff, doobie, joint or dean martin.
man1: Have you got any smoke?
Man2: Yeah
Man1: Spin a winner then!
viết bởi winnnereverytime 10 Tháng bảy, 2008

Words related to Spin a Winner

blunt doobie joint spliff zoot