tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Breasts.
Donna has nice splorkblats.
viết bởi Morck 31 Tháng ba, 2009