tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Used in relation to a person that has the life expectency shorter than a glowstick.
Dylan Spoelstra'd his discus throw.
viết bởi Tom Herda 27 Tháng hai, 2008

Words related to Spoelstra

glowstick junk pinkeye rhli squishy face