tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Chewing gum
Stick your spogger behind your ear to chew later.
viết bởi indianapoppins 27 Tháng tư, 2011