tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Good looking, gorgeous, pretty.
Wow, did you see that girl? She was sponish!
viết bởi kir5ty 25 Tháng sáu, 2009

Words related to Sponish

beautiful good looking gorgeous pretty sexy