tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
This is Satans Pope
Look lets worship the Spope
viết bởi Ben Hughes 12 Tháng tư, 2003