tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A sports athlete groupie. Someone (usually a chick) who loves to have sex with sports athletes.
A SportSlut who charges money is a "Sportstitute".
viết bởi Jack Bozdog 03 Tháng tám, 2006