tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
What Spongebob Squarepants likes.
Blue: Yo man wanna go get some squarepussy?
Rob: No! Only Spongebob likes that shit.
viết bởi RAGX 05 Tháng tám, 2009