tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Noun - A green vegetive substance commonly known as marijuana
"you guys looking for any Squeeba Flabin?"
viết bởi necc 22 Tháng bảy, 2005