tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A guy who is very squeeky. He has squeeky pants. He can do a squeeky pants dance.
Leeko! Leeko! Leeko! I'm a squeeky guy!
viết bởi Almost-Squeeky Guy 13 Tháng tư, 2004