tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Whacking off--female style :)
Random girl 1: I'm so tense, I need a stress reliever.
Random girl 2: Go squeeze your peach!
viết bởi taashuhhh 15 Tháng tư, 2011