tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Skype-sex but quickly..

'A quick raunchy skype session.'
"I gotta go babe, but I have time for a squickie?"
viết bởi Jajajaja2 10 Tháng mười một, 2011