tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
Meaning sexy, usually used in chats over the computer.
G2G, see u l8r, srexcy.
viết bởi alexx344 03 Tháng tám, 2010