tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a.k.a. ball chin boy
Sri Chinmoy is ball chin boy
viết bởi Carlost Satana 27 Tháng hai, 2005