tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A Sri Lankan trying/pretending to be black.
A: Why are you trying to be black ?
B: Cuz I'm a Srigga, dawg !
viết bởi eFoX 16 Tháng tám, 2005