tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
1. Big dumb animal
2. Dumb action
You really pulled a Stanozak when you ate those rocks.
viết bởi non library rat 05 Tháng tám, 2003