tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Northern Reserve slang for big stupid cop.
"Hey Gordeee, where's Stebe?"
viết bởi Cinderblock79 08 Tháng năm, 2010