tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
To stab a woman during orgasm.
Will: You know Jennifer?

Nick: Yeah, why?

Will: I gave her a steel finisher last night.
viết bởi erikoth 20 Tháng năm, 2009

Words related to Steel Finisher

finisher orgasm stab steel woman