tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Anal sex, esp. between two men.
In the film Brokeback Mountain, Ennis and Jake's boss caught them "stemming the rose".
viết bởi ChicagoMo 30 Tháng mười một, 2005
 
2.
Male homosexual anal sex,
From Brokeback Mountain, Ennis and Jake's boss says - "You guys wasn't gettin' paid to leave the dogs babysit the sheep, while you stemmed the rose"

Stemming the rose
viết bởi PhilDM1 26 Tháng một, 2008