tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
A way to express something that's cool.
Person 1: Awww Noice, STICKY TITS!
Person 2: What?
Person 1: I just prestiged in COD!
viết bởi Shoo' man? 12 Tháng năm, 2010