tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
The act of cuming in someones ear while they are asleep.
Bucky: Hey Ashton I just gave plumms a sticky Tommy!

Ashton: really? That's gross
viết bởi BuckyFarris 03 Tháng tư, 2010