tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A piece of poop that is large, solid, and sticks to the side of the toilet. Very hard to flush.
Man, I had to flush the toilet like 10 times to get that stickytard to flush.
viết bởi KomodoStorm 08 Tháng bảy, 2012