tìm từ bất kỳ, như là tinder bombing:
 
1.
Standard Definition television.
"He doesn't have an HD TV, he's still watching stinker vision.
viết bởi JammoMHDC 02 Tháng năm, 2010