tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Happens you smoke a Black or Weed; And it has your stomach on tilt. (tilt as in upset or nauseous)
Yo, the black had me stomach sick last night..
viết bởi LadyMackAttck 09 Tháng tư, 2013