tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Similar to a dipshit except larger.
Look at that dude. What a fu**in stoolbat!
viết bởi Jim Schwartzman 06 Tháng tám, 2003