tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Another way of saying the phrase "Don't push my buttons!"
Annoying little sister: poke poke poke poke poke! ha ha this is fun!!!
Older Sister(doing homework): Stop stretching my sweater!
viết bởi Ikillyounow!=) 16 Tháng năm, 2010