tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The storm dragon that represents the Aion 2.0 patch.
- Final boss of the Beshmundir Temple
Stormwing - The voltaic Dragon
viết bởi Abbadon [IA] 30 Tháng sáu, 2011