tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A psychedelic rock band..(see Shazbot Munkie)
Strangefire performed the song Shazbot Munkie at their last concert.
viết bởi Mike Ash 27 Tháng một, 2008