tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
1. Big Plan
2. The Art of Thinking
My strategy is to dominate the world.
viết bởi Atmey 10 Tháng tám, 2010
 
2.
Verb: to cheat

Cheat
cheater
Strategize
John and Drew cough when It's my turn to toss the bean bag and call it Strategy.. CHEATERS
viết bởi msw08 27 Tháng bảy, 2011