tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A person who sulks a lot
I'm such a stroppy pants when I didn't get my way. Can't help it I'm a girl!!!
viết bởi MzBehave 07 Tháng mười hai, 2012