tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
One who is a totally rad ass fool and a crazy german.
Whats up Stucke!?!
viết bởi InsideTheBoks 07 Tháng chín, 2009