tìm từ bất kỳ, như là pussy:

Student 2 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?