tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Idolizing someone's pain, or idolizing a symbol of pain.
Daniel's too busy suicidolizing, to do anything with his life...
viết bởi EvolXYZ 03 Tháng một, 2011