tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
Supergash = Super shit
Your tash is supergash... roddy!!!
viết bởi Alfie_G 07 Tháng mười, 2005

Words related to Supergash

crap gash shit super tash turd