tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
To possess superhero qualities or traits.
That person is so awesome that they exude superheroescents.
viết bởi Chrispy Fries 22 Tháng tư, 2011