tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The funnier way of saying Hell no, or yea right, or gotcha
1. Guy 1: OH SHIT!

Guy 2: what

Guy 1: sureyourright

2. Girl 1: I have a boyfriend

Girl 2: Sureyourright

3. Girl 1: Hey can you carry my books

Guy 1: Sureyourright
viết bởi MelloKello 26 Tháng chín, 2010