tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A beach lifeguard trained for surf conditions.
There's surfguards at the ocean beach but lifeguards at the lake.
viết bởi BCgirl10101 16 Tháng mười một, 2007

Words related to Surfguard

beach guard lifeguard paramedic surf