tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A beach lifeguard trained for surf conditions.
There's surfguards at the ocean beach but lifeguards at the lake.
viết bởi BCgirl10101 16 Tháng mười một, 2007
4 1

Words related to Surfguard

beach guard lifeguard paramedic surf