tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
A baby swan.
Teacher: What do you call a baby swan?

Student: A swanling!

Teacher: Yeah, that's close enough.
viết bởi MSNNINJA 13 Tháng hai, 2010